Beleidsverklaring van de directie

Marktbedrijf T. Post en Zonen B.V., Uitenhage Verhuur B.V. en Marktland Evenementen B.V. (verder te noemen: Post, Uitenhage en Marktland).

Het beleid van de directie Marktbedrijf T. Post en Zonen B.V., Uitenhage Verhuur B.V. en Marktland Evenementen B.V. is erop gericht, dat het managementssysteem op een effectieve en economisch verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand gehouden. Uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met opdrachtgever overeengekomen eisen en zijn vanzelfsprekende verwachtingen.

Daarnaast streeft de directie naar het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en derden, alsmede het milieu. Het beleid is gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade (milieuvervuiling), waaronder:
• het streven naar optimale beheersing van de mogelijk milieubelasting veroorzaakt door de werkzaamheden.
• Kraam- en zeilfabricage/onderhoud;
• Kraamverhuur;
• Reinigen van markten;
• Verhuur van verkoopunits.

De activiteiten die door Uitenhage Verhuur B.V. worden uitgevoerd zijn:
• Verhuur van reinigingsmaterieel;
• Inzamelen van afvalstoffen;
• Verhuur van gladheidsbesrtijdingsmaterieel;
• Transport van afvalstoffen.

De activiteiten die door Marktland Evenementen B.V. worden uitgevoerd zijn:
• Het organiseren van jaarmarkten, braderieën en themamarkten;
• Het verzorgen van promotieacties en attracties.


2 Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en milieuaspecten van de uit te voeren werkzaamheden en het te produceren product ligt in eerste instantie bij de medewerker die met de werkzaamheden is belast. De directie ziet het evenwel als haar taak om zodanige voorwaarden te scheppen en middelen beschikbaar te stellen dat een optimaal functioneren van het manmagementsysteem in de onderneming is gewaarborgd.
De medewerkers worden gestimuleerd maatregelen voor te stellen die de kwaliteit  en milieuaspecten van het product kunnen verhogen.


3 Beoordeling kwaliteitssysteem door de directie

Het operationele kwaliteitssysteem wordt gezien als middel om te waarborgen dat het geleverde product voldoet aan de gestelde eisen voor kwaliteit.
Daartoe zal het kwaliteitssysteem onder verantwoordelijkheid van de directeur administratie regelmatig op doeltreffendheid en juiste toepassing worden beoordeeld en zonodig aangepast dat het altijd “up-to-date” blijft.
Dit gebeurt jaarlijks volgens procedure 2.1.1: “Beoordeling managementsysteem”.


4 Informatie

Externe belanghebbenden, waaronder het bevoegd gezag, kunnen na goedkeuring van de directie bepaalde systeemdocumenten inzien. Inzage mag alleen op het bedrijf zelf plaatsvinden. Documenten mogen op geen enkele wijze verveelvoudigd worden.

De beleidsverklaring is op verzoek beschikbaar voor het publiek.